ANBI

Naam van de instelling: stichting Komrij Winterswijk

RSIN/fiscaal nummer: 855937555

Rekeningnummer: NL60INGB0006963831 tnv Stichting Komrij Winterswijk

Contactgegevens: Gerrit Komrij College, Parallelweg 7, 7102 DE Winterswijk

Doelstelling: Het levend houden van het literaire erfgoed van de dichter Gerrit Komrij, in een zo breed mogelijke kring.

Bestuurssamenstelling: Het bestuur wordt gevorm door:

  • Voorzitter: Ed de Graaf, directeur facilitair Gerrit Komrij College, tel.: 0653796269
  • Secretaris: Wim van Gelder, voormalig Commissaris van de Koningin in de provincie Zeeland, tel.: 0653610128
  • Penningmeester: Gerard Venhuis, docent Nederlands, Gerrit Komrij College, tel.:0622413925

Beloningsbeleid: De bestuursfuncties zijn onbezoldigd.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Activiteit

Doelgroep

Communicatie

Externe

factoren

Inzet Komrijweek

Conclusie

Steenlegging

Publiek, buurtbewoners

Lokale media

Weersomstandigheden, beschikbaarheid bewoner

Eenmalig

+/+

Komrijlezing Kees van Kooten

Publiek

Pauw, Tzum (literair tijdschrift), Winterswijkse media

Kaartverkoop, aantrekkelijkheid lezer, beschikbaarheid lezer en prijs van de Komrijvoorlezer.

Blijvend item

+/+

Arriva-coupé

Publiek

Winterswijkse media, Gelderlander

Arriva heeft toegezegd de treincoupé minimaal drie maand in gebruik te nemen.

Blijvend item

+/+

Komrijdictee Battle between the Schools

Leerlingen

Nieuwsbrief,

Winterswijkse media, website Gerrit Komrij College

Deelname scholen in de regio, niveau van het dictee, werven van leerlingen

Blijvend item

+/-

Causerie Wim Scholtz

Publiek

Nieuwsbrief Museumfabriek

Beschikbaarheid van Wim Scholz

Blijvend item

+/+

Poëziedoos

Publiek/leerlingen

Nieuwsbrief Gerrit Komrij College

Weersomstandigheden, evenementen: markt, vandalisme, input leerlingen

Eenmalig

+/+

Komrij caravan & Van Komrijm tot Komrap

Publiek/leerlingen

Nieuwsbrief, website Gerrit Komrij College

Weersomstandigheden, werven van leerlingen

Blijvend item

+/+

Bibliotheekquiz met Kees van Kooten

Publiek

Nieuwsbrief, website bibliotheek

Beschikbaarheid en invulling door Kees van Kooten

Blijvend item

+/-

Komrij-etalage

Leerlingen

Nieuwsbrief

Beschikbaarheid panden, geschikt om te etaleren

Blijvend item

+/-

Schrijfworkshop  Kees van Kooten

Leerlingen

Nieuwsbrief, website Gerrit Komrij College

Beschikbaarheid lezer, Deelname leerlingen

Blijvend item

+/+

Komrijwandeling

Leerlingen/publiek

Wandelapp, website VVV-Winterswijk

Weersinvloeden, telefoon met internet, promotie door VVV-Winterswijk, afstand

Blijvend item

+/-

Komrijtekening door Iris Bouman[2]

Leerlingen/publiek

Nieuwsbrief Gerrit Komrij  College, E-mail

Voorbereidingstijd, werven van leerlingen tekenles

Blijvend item

+/+

Boekverkoop Kramer

Publiek

E-mail, klantcontact

Actueel aanbod Komrijlezer

Blijvend item

+/+

Beleidsplan:

Doelstelling

Stichting Komrij Winterswijk stelt zich ten doel het levend houden van het literaire erfgoed van de dichter Gerrit Komrij, in een zo breed mogelijke kring. De stichting tracht haar doel te bereiken door het organiseren dan wel bevorderen van evenementen, waaronder de jaarlijkse Komrijweek, lezingen en tentoonstellingen, alsmede het vervaardigen, uitgeven, verkopen of bevorderen van publicaties verband houdend met bovenstaande activiteiten. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Inleiding

Gerrit Komrij ( 1944 -2012 )

De in Winterswijk geboren en opgegroeide dichter Gerrit Komrij heeft zich ontwikkeld tot een veelzijdig literair fenomeen, die algemene erkenning kreeg met de het verkrijgen van de P.C. Hooftprijs in 1993, de verlening van het eredoctoraat van de universiteit van Leiden in 2000 en de benoeming tot Dichter des Vaderlands 2000 -2004.

De bijdrage van Gerrit Komrij (1944-2012) aan de Nederlandstalige literatuur verdient het om in ere te worden gehouden. De omvang en de veelzijdigheid van die bijdrage wordt het best geïllustreerd door de vele functies die Gerit Komrij in het Nederlandse taalgebied heeft vervuld. Zo was hij dichter, romancier, columnist, criticus, essayist, toneelauteur, librettist, bloemlezer, vertaler, boekenliefhebber, erudiet, humorist, taalvirtuoos, eigenzinnig denker, levenskunstenaar en onvermoeibaar pleitbezorger van de poëzie.

Hij is bij velen bekend als de samensteller van de driedelige bloemlezing van de Nederlandse poëzie die inmiddels een veertiende druk kreeg.

Naast het promoten van eigen werk heeft Gerrit Komrij zich altijd ingezet om het werk van collega dichters/schrijvers onder de aandacht te brengen van de Nederlandse lezers. Die collegialiteit staat in sterk contrast met de beeldvorming van Gerrit Komrij die bij menigeen aanwezig is, veroorzaakt door de soms wrange en vileine commentaren van zijn hand. Die tegenstrijdigheid is naast zijn veelzijdigheid kenmerkend voor Gerrit Komrij en dient zeker aan de orde te komen bij het levend houden van zijn literaire erfgoed. Die tegenstrijdigheid was voor Gerrit Komrij deel van het spel. Het toneelspel dat hij met verve speelde. Een meester van de maskerade.

Gerrit Komrij heeft bruggen gelegd naar andere kunstuitingen zoals de beeldende kunst, muziek, film en televisie. Veel van de publicaties van Komrij hebben jaren na verschijnen nog niets aan actualiteit ingeboet, maar zijn zeker ook tijdens de Komrijweek te spiegelen aan opvattingen van huidige literatoren.

In 2012 heeft in Winterswijk een brede scholengemeenschap van LWOO t/m Gymnasium de naam Gerrit Komrijcollege gekregen. Het goed lopende college draagt zijn naam met ere en docenten en leerlingen vervullen een actieve rol in het mede realiseren van levend houden van het literaire erfgoed van Gerrit Komrij.

Beleid van de Stichting Komrij Winterswijk

Het beleid van de stichting is erop gericht om zo veel mogelijk mensen deel en kennis te laten nemen aan de activiteiten die georganiseerd worden om het literaire erfgoed van Gerrit Komrij levend te houden.

Tevens is het beleid erop gericht de activiteiten aantrekkelijk te doen zijn voor subsidiegevers en sponsoren.

Voor het doen slagen van de voorgenomen activiteiten zoekt de stichting zo veel mogelijk samenwerking met andere organisaties die deelgenoot willen zijn in het levend houden van literair erfgoed van Gerrit Komrij in het bijzonder zijn dat het Komrij College, de Openbare Bibliotheek Oost Achterhoek, Villa Mondriaan, de Stichting Komrijk e.a.

Zonder winstoogmerk zal voor de stichting wel bij de organisatie van de activiteiten doelmatigheid leidraad zijn om met de beperkte middelen een optimaal resultaat te verkrijgen.

Publiciteit over en naar aanleiding van de activiteiten wordt gezocht om zo veel mogelijk mensen kennis te laten nemen van het literaire erfgoed van Gerrit Komrij.

In aanzet lokaal streeft de stichting Komrij Winterswijk erna de Komrij activiteiten en de Komrijweek in uitstraling en samenwerking een regionale, nationale en zelfs internationale ( zie Portugal) dimensie te geven.

Het beoogde beleid wordt zo veel mogelijk gerealiseerd met de onderstaande werkzaamheden:
Werkzaamheden van de stichting Komrij Winterswijk

De werkzaamheden, die de stichting Komrij Winterswijk zal organiseren of bevorderen, zijn afgeleid van de veelzijdige activiteiten van de naamgever van de stichting.

Zo zal er jaarlijks een Komrijweek worden georganiseerd waarin onder meer:
De jaarlijkse Komrijlezing.
Het jaarlijkse Komrijdictee
De jaarlijkse poëzie manifestatie
De Komrijquiz
De Komrijwandeling
Tentoonstellingen

Daarnaast zal in evenementen en lezingen de meerdere aspecten van Gerrit Komrij aan de orde komen.

Komrijlezing
De jaarlijkse Komrijlezing. Bekende Nederlanders die hun sporen verdiend hebben op het terrein van de Nederlandse literatuur zullen aspecten van de dichter Gerrit Komrij belichten en daar hun eigen interpretatie aan toevoegen
In 2012 heeft Onno Blom de letterkundige betekenis behandeld met zijn lezing: “Het Fabeldier dat Komrij heet”
In 2015 heeft Kees van Kooten zich gericht op de keterigheid van Gerrit Komrij
In 2016 zal Jan Mulder ingaan op het dwarsliggen van Gerrit Komrij

Komrijdictee
De taalpurist Gerrit Komrij wordt zeker geëerd in de jaarlijkse competitie van scholieren van middelbare scholen in het maken van een dictee Nederlands. Alle middelbare scholen in de Achterhoek zullen worden uitgenodigd.
Poëzie manifestatie
Op de markt van Winterswijk maken scholieren gedichten en brengen die ten gehore. Omstanders worden uitgenodigd hun favoriete gedichten te declameren.
De Komrijquiz
De door de bibliotheek Oost Achterhoek afd. Winterswijk in 2015 georganiseerde quiz over Gerrit Komrij is voor herhaling vatbaar.

Komrijwandeling
Locaties in Winterswijk die in het literair werk van Gerrit Komrij vernoemd worden, zijn opgenomen in een Komrijwandeling. De wandeling wordt onder leiding van enthousiaste Komrijdeskundigen. Inmiddels is van deze wandeling een app verkrijgbaar.

Tentoonstellingen
In 2016 zal in samenwerking met het Letterkundig Museum een tentoonstelling georganiseerd worden waarin het omvangrijke werk van Gerrit Komrij en zijn betekenis voor de Nederlandse literatuur zal worden geëxposeerd. Deel van deze tentoonstelling of separaat een expositie van cartoons van Gerrit Komrij. Plaats voormalig stadhuis of (gedeeltelijk) expositieruimte Kunst Ende.
In samenwerking met Villa Mondriaan zal in 2016 de tentoonstelling “Kijken is bekeken worden”, die Gerrit Komrij in 1996 in het Stedelijk museum uit het depot samenstelde, hernomen worden.
De tentoonstelling zal tevens aanleiding zijn om de relatie literatuur en beeldende kunst nader aan de orde te stellen. Dit zal in samenwerking met Poetry International en het Poëzie centrum Nederland gebeuren.

Verzonken boeken
In de publicatie “Verzonken boeken” hield Gerrit Komrij een pleidooi voor het opnieuw in de belangstelling brengen van de door hem genoemde “verzonken boeken”, boeken die ten onrechte in de vergetelheid zijn geraakt. In de geest van Komrij ‘s pleidooi zullen Nederlandse literatoren uitgenodigd worden hun “verzonken boeken” te presenteren en te bespreken.

Shakespeare jaar
In het Shakespeare jaar( 2016) moet zeker de vertalersrol van Gerrit Komrij, als veelvuldig vertaler van de werken van Shakespeare, nader aandacht krijgen. Leerlingen van het Komrijcollege zullen (delen van) het toneelstuk “De Storm “ opvoeren.

Literaire lezingen
In de Komrijweek zullen door middel van literaire lezingen de verschillende aspecten van Gerrit Komrij onder de aandacht worden gebracht.
In 2015 werden door Willem Scholtz, schoolgenoot van Gerrit Komrij op de Rijks HBS, jeugdherinneringen opgehaald. Vermeldingswaardig zijn de voorbeelden, die duidelijk maken, dat Gerrit Komrij, reeds in zijn middelbare schooltijd, onder meer in de schoolkrant, opvattingen verkondigde, die later als kenmerkende standpunten van Gerrit Komrij in vele publicaties herhaald zijn.
De biograaf Arie Pos zal vooruitlopend op de verschijning van de biografie van Gerrit Komrij in 2020 jaarlijks in de Komrijweek “tegels lichten” en nieuwe feiten en vermeldingswaardige bevindingen aan de openbaarheid prijs geven.

Komrij trein
In de Komrijweek 2015 heeft Arriva op het traject Winterswijk – Zutphen een trein met een Komrij coupe laten rijden. Dit verdient herhaling in de volgende jaren.

Etalageproject
In de Komrijweek wordt de etalages van de Winterswijkse boekhandel(s) in de geest van Gerrit Komrij ingericht. Voorts wordt erna gestreefd leegstaande winkeletalages eveneens aan Gerrit Komrij gerelateerd in te richten.

Portugal
Vanaf 1984 was Gerrit Komrij in Portugal woonachtig. In het kader van de Komrij activiteiten zal er een uitwisseling van scholieren van het Komrijcollege met scholieren van de middelbare school in Oliviera de Hospital plaats vinden. De uitwisseling richt zich op een cultureel project: de opvoering van De Storm van Shakespeare en een aansluitend toneelstuk van de Portugese schrijver Ambral(?)

Portugees culinair
Aan de Winterswijks horeca en aanverwante bedrijven zal worden verzocht tijdens de Komrijweek aandacht aan het culinaire product van Portugal aandacht te geven. De culinaire afdeling van de Portugese middelbare school uit Olviera de Hospital zal stageplaatsen bij Winterswijkse restaurants gaan verzorgen

Vila de Pouca
Rond de voormalige woning van Gerrit Komrij in Vila de Pouca worden door de stichting Komrijk activiteiten georganiseerd die de nagedachtenis van Gerrit Komrij in leven beogen te houden. Waar mogelijk speelt de stichting Komrij Winterswijk in op de door de stichting Komrijk georganiseerde manifestaties.

Financiële middelen van de stichting: De stichting verkrijgt haar inkomsten door de verkoop van toegangsbewijzen van de verschillende te organiseren activiteiten en uit de verkoop van de door haar uitgebrachte publicaties. Voorts gelden uit giften, subsidies en gelden verstrekt door sponsoren.